saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

การให้บริการห้องปฏิบัติการ

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ
วิจัยและนวัตกรรม
การเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วันที่จัดโครงการ 1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีอำนวยความสะดวกห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ แก่เกษตรกรในท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหารเพื่อปรับปรุงการทำฟาร์มอย่างยั่งยืน ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออกมีหน้าที่หลักในการ 1) ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร 2) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร 3) ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 2 : ขจัดความหิวโหย
    SDG 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
    SDG 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ
    SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน