saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


วิจัยและนวัตกรรม
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : งานจัดเก็บและหารายได้ | วันที่จัดโครงการ 1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าถึงความมั่นคงทางด้านอาหารและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยดำเนินร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนา แปรรูป และการตลาดอย่างครบวงจร ภายใต้สวนบ้านแก้วธุรกิจชุมชน For you For community ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ โดยได้รับผลิตภัณฑ์จากชุมชนมายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนท้องถิ่น ภายใต้แบรนด์สวนบ้านแก้ว ได้แก่ 1.เครื่องดื่มฝาง 2.เจลลี่ฝาง เนื่องจาก “ฝาง” ช่วยบรรเทาอาการร้อนใน แก้เสมหะ บำรุงโลหิต แก้เลือดดำ และประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย จุดมุ่งหมายของการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน เกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 1 : ขจัดความยากจน
    SDG 2 : ขจัดความหิวโหย
    SDG 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
    SDG 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
    SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน