saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

โครงการพัฒนาเครือข่ายฟื้นฟู แนวปะการังและสร้างแหล่งเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ
วิจัยและนวัตกรรม
การเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วันที่จัดโครงการ 1 ต.ค. 2563 - 15 ส.ค. 2564


โครงการพัฒนาเครือข่ายฟื้นฟู แนวปะการังและสร้างแหล่งเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อปลุกจิตสำนึกชุมชนองค์กรท้องถิ่นเครือข่ายให้เกิดความรักและหวงแหนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 2) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปะการังอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าของระบบนิเวศทางทะเล 3) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูแนวปะการัง และสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาและองค์กรที่สนใจ เพื่อเป็นตัวอย่างต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศปะการัง 4) เพื่อส่งเสริมการนำวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูปะการัง เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในพื้นที่ตำบลเกาะกูด และตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด และมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากบริเวณอ่าวสัตหีบ มาเป็นพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นปีแรก โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการนี้ได้มีการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลเกาะกูด และตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด และพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2564 มีขั้นตอนการดำเนินงานหลัก 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การพัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูแนวปะการังและสร้างแหล่งเรียนรู้ และ 2. การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมการฟื้นฟูแนวปะการัง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
    SDG 14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
    SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน