saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

ทีมงานผู้รับผิดชอบเป้าหมาย SDGs ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ทีมงานผู้รับผิดชอบเป้าหมาย SDGs ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แต่ละตัวชี้วัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม

อธิการบดี
กำกับดูแลทุกตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน์

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1

ผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2

รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 4

ผศ.ดร.อาภาพร บุญมี

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 14

ผศ.ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 15

ผศ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 16

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 17

คณะกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนรุ่ง เบญจมาศ กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ รอดบำรุง กรรมการ
6. นายกฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ กรรมการ
7. นางสิริลักษณ์ เจริญสุข กรรมการ
8. นายภาษิต ลิ้มประยูร กรรมการ
9. อาจารย์ณัฐธยาน์ จิรสุขธันยกร กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวศุภลักษณ์ ร่วมจิตร ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวบังอร พรมมา ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวศศิวิมล มิ่งมีชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวพรพรรณ คลองคต ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวรุจิรา สุดา ผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงมณี ทองคำ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ตรีฤทธิ์วิทยา กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.วิทวัส สิงห์สังข์ กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.วัชรี วรัจฉริยกุล กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เมตตากุลพิทักษ์ กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.เบญจมาศ เนติวรรักษา กรรมการ
11. อาจารย์ณภัค แสงจันทร์ กรรมการ
12. อาจารย์หทัยชนก อินลบ กรรมการ
13. นายประพฤทธิ์ ไชยฤกษ์ กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา ชัยกุล กรรมการและเลขานุการ
11. นายอเนกชัย ราศรีกุล ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวอรพิน พิมพ์ดี ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวภัสสร กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินาภรณ์ โลหิตไทย กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงส์กิตติยานนท์ กรรมการ
5. อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ กรรมการ
6. อาจารย์สุริศาฐ์ พานทองชัย กรรมการ
7. นายภาณุวง เมฆไพบูลย์ กรรมการ
8. นางสิริพรรณ พสุหิรัณย์ กรรมการ
9. นายศิวาดล วิริยะ กรรมการ
10. นางสาวอัมรา อินพึ่ง กรรมการ
11. อาจารย์อุษา วงษ์ไพศาล กรรมการและเลขานุการ
12. นายโยธิน ทรัพย์เจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายณพล วงศ์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นายอนุพงศ์ กูลนรา ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวภรภัทร วงษ์สกุล ผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติราช เกิดทอง กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.เจนวิทย์ วารีบ่อ กรรมการ
8. อาจารย์ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร กรรมการ
9. อาจารย์คงกฤช ปิตานนท์ กรรมการ
10. อาจารย์นิศากร หวลจิตร์ กรรมการ
11. อาจารย์ทารินทร์ ปิ่นทอง กรรมการ
12. อาจารย์วินิชยา วงศ์ชัย กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ กรรมการและเลขานุการ
14. นายอภินันท์ ขันแข็ง ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวอัจฉรา บุญโกย ผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา กูลกัลยา รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัมภีร์ ธีรเวช กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ แสงสว่างโชติ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.ศุทธินี เมฆประยูร กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ แสงแข กรรมการ
10. อาจารย์อารยา แดงโรจน์ กรรมการ
11. อาจารย์วกุล จุลจาจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
12. นางอลิศา ภิรมย์รื่น ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวรุ่งนภา นิมิตตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวจิรนันท์ นิยมนา ผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์ สมนึก กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมนรัก คำฉัตร กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันยา ประทุมยศ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวิทย์ รัศมี กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฬิฏา สมบูรณ์ กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เหลืองวารี กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิสร ล้อมเมตตา กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.สรศักดิ์ นาคเอี่ยม กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.เสาวภา สุราวุธ กรรมการ
14. อาจารย์ศศิธร พุทธรักษ์ กรรมการ
15. อาจารย์อรรถกร คำฉัตร กรรมการ
16. อาจารย์นฤมล อภินันท์สวัสดิ์ กรรมการ
17. อาจารย์ปรมินทร์ วงศ์เจริญ กรรมการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ อยู่ไสว กรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางสุวารี ศิลปะ ผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบครัว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี รองประธานกรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ภูวดล ดำสนิท กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.วิศิษศักดิ์ เนืองนอง กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เจนจบธุรกิจ กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.สรวัสส์ บุญหยง กรรมการ
8. อาจารย์สุขพิชญา จรัญชล กรรมการ
9. อาจารย์จักรี โพธิมณี กรรมการ
10. อาจารย์ณัฏฐกฤต ชัยอริยเมธี กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรอยฝน ทวิชัย กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวกรรณิกา สุขสมัย ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายวิทวัส วรรณประภา ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นายกฤติเดช มงคลกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวนิตยา ต้นสาย ผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นายชัยสิทธิ์ กรรมารวนิช ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นายธาดา ศรีพรหม ผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางสาวรชพรพรรณ จีรังกูล ผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ บัวเย็น กรรมการ
5. อาจารย์ภัทร ศรีสรวล กรรมการ
6. Mr.Richard Neill Winfield Jr กรรมการ
7. Mr.Gareth William John Butt กรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ตรีรัตน์ กรรมการ
9. นายสุพัฒน์ กิตติวงศ์รักษา กรรมการ
10. นางสาวลัดดา เชิดชมกลิ่น กรรมการ
11. นายธีรวุฒิ สุทธิประภา กรรมการ
12. นายกฤต พัฒนพาณิช กรรมการ
13. นางสาวอาริษา ศรีเจริญ กรรมการ
14. อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิริ กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวกัณทิมา พุทธศาสน์ ผู้ช่วยเลขานุการ
16. ว่าที่ร้อยตรีหญิง กมลทิพย์ สัตบุศย์ ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นายภาสกร อินสำอาง ผู้ช่วยเลขานุการ