saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

ทีมงานผู้รับผิดชอบเป้าหมาย SDGs ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ทีมงานผู้รับผิดชอบเป้าหมาย SDGs ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แต่ละตัวชี้วัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม

อธิการบดี
กำกับดูแลทุกตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 4

รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์

ประธานกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 17

คณะกรรมการดำเนินงานและกำกับตัวชี้วัด

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองอุไร วรรณโก รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์จักรวัฒน์ โพธิมณี รองประธานกรรมการ
4. อาจารย์วีรนุช สัจจาสัย กรรมการ
5.นายกฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ กรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ เจริญสุข กรรมการ
7. นายภาษิต ลิ้มประยูร กรรมการ
8. นางสาวศุภลักษณ์ ร่วมจิตร กรรมการ
9. นายศิวาดล วิริยะ กรรมการ
10. นางสาวอัมรา อินพึ่ง กรรมการ
11. นางสาวบังอร พรมมา กรรมการ
12. นางสาวศศิวิมล มิ่งมีชัย กรรมการ
13. นางสาวพรพรรณ คลองคต กรรมการ
14. นายอังคาร คำจันทร์ กรรมการ
15. นายจิรพงษ์ พุทธเสน กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวรุจิรา สุดา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นายพันธุ์ศักดิ์ สุทธิสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางสาวกรกช ชมดวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางสาวจรรยพร วิทยารัฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. นายธาดา ศรีพรหม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. นางสาวฐิติพร ด้วงทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชัย จิตร์อารี รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนรุ่ง เบญจมาศ กรรมการ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา ชัยกุล กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลพร พุทธมี กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร สวัสดิการ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สังข์สุวรรณ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร จิตต์ศรัทธา กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เหลืองวารี กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี ศิริอำนวยลาภ กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.อุรชา วานิช กรรมการ
13. อาจาย์ ดร.สรวีย์ ธัญญมาดา กรรมการ
14. อาจารย์ขนิษฐา รัตน์ประโคน กรรมการ
1 อาจารย์นฤมล อภินันท์สวัสดิ์ กรรมการ
16. นางสาวรุ่งนภา นิมิตตระกูล กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวพนิดา หมากสุก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวสุภาพร บัวกลางบึง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินาภรณ์ โลหิตไทย กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ กรรมการ
5. อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ กรรมการ
6. อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ กรรมการ
7. อาจารย์สุริศาฐ์ พานทองชัย กรรมการ
8. อาจารย์เขมณัฏฐ์ ศรีพรหมภัทร์ กรรมการ
9. อาจารย์ภัควรินทร์ ภัทรศิริสมบูรณ์ กรรมการ
10. นางสิริพรรณ พสุหิรัณย์ กรรมการ
11. นางสาวภรภัทร วงษ์สกุล กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวภาวิณี จันทรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติราช เกิดทอง กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.เจนวิทย์ วารีบ่อ กรรมการ
8. อาจารย์คงกฤช ปิตานนท์ กรรมการ
9. อาจารย์นิศากร หวลจิตร์ กรรมการ
10. อาจารย์ทารินทร์ ปิ่นทอง กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ กรรมการและเลขานุการ
12. นายอภินันท์ ขันแข็ง กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวอัจฉรา บุญโกย กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 5 :บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวรรณ ศิรินันทนา กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร ทะกอง กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.เหมือนฝัน คงสมแสวง กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.สมพงษ์ เส้งมณีย์ กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.เมทยา ปรียานนท์ กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.สริยาภา คันธวัลย์ กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.นิสากร ยินดีจันทร์ กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล กรรมการ
13. อาจารย์ดนัย โชติแสง กรรมการ
14. อาจารย์ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ กรรมการ
15. อาจารย์ทอมมี่ เจนเสน กรรมการ
16. อาจารย์จเร เถื่อนพวงแก้ว กรรมการ
17. นายเฉลิมวุฒิ ทองสีดา กรรมการ
18. นางสาวพิมพ์นภัทร์ เมธาชัยศิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ
19. นางบุษบง กีรติวศิน กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางสาวดารุณี พละการ กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
21. นางสาวรัชชนก แพทย์นิมิตร กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธวัฒน์ บุญหยง รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัน ลี้กุล กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ จันทสิทธิ์ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติยา เกิดผล กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.เบญจมาศ เนติวรรักษา กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ รอดบำรุง กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.วิทวัส สิงห์สังข์ กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ ปัญญาทา กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.นฤมล เลิศคำฟู กรรมการ
13. อาจารย์กฤติยาภรณ์ คุณสุข กรรมการ
14. อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย กรรมการ
15. อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์เจริญ กรรมการ
16. อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร กรรมการ
17. อาจารย์ธนัตถ์ เจนสัญญายุทธ กรรมการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงมณี ทองคำ กรรมการและเลขานุการ
19. นายอเนกชัย ราศรีกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. นายประพฤทธิ์ ไชยฤกษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ สุภาภรณ์ รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู รองประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ บัวเย็น กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล กรรมการ
7. อาจารย์ชัชวาล มากสินธ์ กรรมการ
8. นางสาวลัดดา เชิดชมกลิ่น กรรมการ
9. นายกฤต พัฒนพาณิช กรรมการ
10. นางสาวอาริษา ศรีเจริญ กรรมการ
11. นายปิยะวัฒน์ เวชการี กรรมการ
12. นายปริญญา ภารดีรุจิรา กรรมการ
13. นางสาวพรพิณ ถิ่นนคร กรรมการและเลขานุการ
14. นายภาสกร อินสำอาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายอรุณ แพทย์โอสถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 13: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถกร คำฉัตร รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์ สมนึก กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ หิรัญรัตนพงศ์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ กรรมการ
8. อาจารย์สุขพิชญา จรัญชล กรรมการ
9. นายสุพัฒน์ กิตติวงศ์รักษา กรรมการ
10. นายภาณุวง เมฆไพบูลย์ กรรมการ
11. นายพิชัย เหล่าศรีวิจิตร กรรมการ
12. นางอลิศรา ภิรมย์รื่น กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวจิรนันท์ นิยมนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา กูลกัลยา รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัมภีร์ ธีรเวช กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ แสงสว่างโชติ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา แดงโรจน์ กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.ศุทธินี เมฆประยูร กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.สิตางศ์ เจริญวงศ์ กรรมการ
10. นายโยธิน ทรัพย์เจริญ กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอรพิน พิมพ์ดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายวิทวัส วรรณประภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฬิฏา สมบูรณ์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมนรัก คำฉัตร กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา ชัยกุล กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันยา ประทุมยศ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวิทย์ รัศมี กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิสร ล้อมเมตตา กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.เสาวภา สุราวุธ กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.สรวีย์ ธัญญมาดา กรรมการ
13. อาจารย์ศศิธร พุทธรักษ์ กรรมการ
14. นางสาวณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์ กรรมการและเลขานุการ
15. นางสุวารี ศิลปะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวชญาชล มูลมณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบครัว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ ประธานกรรมการ
2. นายทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี รองประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.อัศวิน แก้วพิทักษ์ กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ภูวดล ดำสนิท กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.วิศิษศักดิ์ เนืองนอง กรรมการ
8. นางสาวกรรณิกา สุขสมัย กรรมการ
9. นางสาวนิตยา ต้นสาย กรรมการ
10. นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต กรรมการ
11. นางสาวศศิร์กร อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป้าหมายที่ 17:เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์ภัทร ศรีสรวล กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ตรีรัตน์ กรรมการ
5. นางสาวกัณทิมา พุทธศาสน์ กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพรพิมล รัตนโรจนกุล กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ สัตบุศย์ กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ