saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

เป้าหมาย SDGs การพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งมั่นพัฒนา สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน บนฐานการพัฒนา ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ
ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

RBRU | SDGs info :


45

โครงการ

37

โครงการ

34

โครงการ

30

โครงการ

6

โครงการ

1

โครงการ

5

โครงการ

3

โครงการ

1

โครงการ

3

โครงการ

20

โครงการ

23

โครงการ

13

โครงการ

19

โครงการ

49

โครงการ

27

โครงการ

34

โครงการ