saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

เป้าหมาย SDGs การพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งมั่นพัฒนา สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน บนฐานการพัฒนา ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ
ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

RBRU | SDGs info :


-

Policy

1

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project

-

Policy

-

Project