saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

หอสมุดกลางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


วิจัยและนวัตกรรม
การเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | วันที่จัดโครงการ 1 ม.ค. 2564 - 1 ม.ค. 2564


หอสมุดกลางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิสัยทัศน์ หอสมุดเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานห้องสมุดอุดมศึกษา เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา นักวิชาการ และชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พันธกิจ หอสมุดกลางมุ่งมั่นในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการของนักศึกษา นักวิชาและชุมชน พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับห้องสมุด พันธกิจของหอสมุดกลางมีดังนี้ 1. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการ เพื่อสนับสนุนการ3. เรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 4. พัฒนาบุคลากรของหอสมุดกลาง ด้านทักษะ เทคโนโลยี เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 5. สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของห้อสมุดคณะ และชุมชน เป้าหมาย 1.ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการสมาชิก 2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แบ่งส่วนราชการเป็น 3 งาน ได้แก่ งานบริการสารสนเทศ งานเทคนิคสารสนเทศ และงานวิทยพัฒนา สถานที่ตั้ง 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319111 ต่อ 10950 หรือ 10959 library@rbru.ac.th เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ เวลาการใช้บริการ ภาคเรียนปกติ วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 16.30 น. ปิดภาคเรียน วันจันทร์-อาทิตย์ 08.00 - 16.30 น. **หมายเหตุ** เว้นวันหยุดราชการประจำปี วันนักขัตฤกษ์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและตามประกาศของหอสมุดกลาง หอสมุดกลางสำนักวิทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ35 ห้องสมุดแบ่งเป็น 3 โซน 1.โซนวารสาร Journal Zone 2.โซนหนังสือทั่วไป Books Zone 3.โซนเรียนรู้กลุ่ม Community Zone

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ