saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

โครงการจัดการความรู้เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดตราด ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


วิจัยและนวัตกรรม
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | วันที่จัดโครงการ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564


มรรพ. ได้ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย โดยคณะผู้วิจัย ของ มรรพ. ได้เริ่มดำเนินงานวิจัยตั้งแต่ปี 2018 และในปี 2021 ได้ขยายผลโดยการจัดทำโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของธนาคารปูม้าและเศรษฐกิจ-สังคมของชมชนชายฝั่งทะเลจังหวัดตราดและจังหวัดระยอง” ขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ-สังคมที่ได้ก่อตั้งตั้งธนาคารปูม้าแล้ว โดยบูรณาการเข้ากับการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขอนามัยชุมชน จนเกิดเป็นความยั่งยืนในวิถีชีวิตของชุมชน ปัจจุบันมีชุมชนที่จัดตั้งธนาคารปูม้าแล้วทั้งสิ้น 25 แห่ง และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าแล้วจำนวน 3 แห่ง ซึ่งการดำเนินการของโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 2 : ขจัดความหิวโหย
    SDG 14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
    SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน