saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

“การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ ครั้งที่ 154” (ออนไลน์)

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


การเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วันที่จัดโครงการ 18 ธ.ค. 2564 - 18 ธ.ค. 2564


การจัดกิจกรรมตามโครงการ “ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ ครั้งที่ 154 ” (ออนไลน์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนมาบตาพุด(โสภณราษฎร์บูรณะ) อำเภอเมืองจังหวัดระยอง โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรเชษฐ์ บุญพัชรเจริญ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ โดยนายธนกฤต เขี้ยวสิงห์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดโครงการ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจต่อวิชาคณิตศาสตร์2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนในห้องเรียนได้ โครงการนี้ได้ดำเนินกิจกรรมฐานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการทั้งสิ้น 13 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 2 สาย ดังนี้ สาย A ฐานที่ 1 เศษส่วนกวนใจคูณ ฐานที่ 2 สมการนี้หนอแก้ยังไง ฐานที่ 3 สามเหลี่ยมมุมฉากพิชิตผลคูณ ฐานที่ 4 ประมาณค่าของใจเธอ ฐานที่ 5 ร้อยละอะไรเอ่ย ฐานที่ 6 บวกหรรษา สาย B ฐานที่ 1 เทียบเศษส่วนต้องคูณไขว้ แต่ถ้าเทียบเศษใจต้องคุณเท่านั้น ฐานที่ 2 ค.ร.น. รอรัก ฐานที่ 3 เรื่องคลี่คลี่ของเธอและฉัน ฐานที่ 4 สัดส่วนผกผัน สมการฉันและเธอ ฐานที่ 5 ขบวนการนักรบ (ลบ) ฐานที่ 6 แบคทีเรียจอมจุ้น เรื่องวุ่นกําลังสอง ฐานที่ 7 รักเราไม่เท่ากัน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีเกิดความรู้ความเข้าใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนในห้องเรียนได้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ