saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

แผนแม่บท อพ.สธ. มร.รพ. ระยะ 5 ปีที่ 7 2565-2569 แผนประจำปี อพ.สธ. มร.รพ. 2563-2564 มีการสนับสนุน หรือจัดงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งป่าไม้ และสัตว์ป่า

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ
วิจัยและนวัตกรรม
การเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | วันที่จัดโครงการ 1 ต.ค. 2563 - 15 ส.ค. 2564


มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน หรือจัดงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งป่าไม้ และสัตว์ป่า เช่น มีแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
    SDG 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
    SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน