saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

โครงการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงดิน Planting of Sunn hemp for soil improvement

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ
การเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ : สาขาเกษตรศาสตร์ | วันที่จัดโครงการ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564


มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน หรือจัดงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งป่าไม้ และสัตว์ป่า เช่น โครงการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงดิน Planting of Sunn hemp for soil improvement

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก