saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลตรอกนอง 1) ดินที่มีการวิเคราะห์ธาตุอาหาร

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | วันที่จัดโครงการ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564


มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน หรือจัดงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งป่าไม้ และสัตว์ป่า เช่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลตรอกนอง 1) ดินที่มีการวิเคราะห์ธาตุอาหา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก