saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน นิเวศ พิพิธภัณฑ์ ป่าสมุนไพร วิถีชองของบ้านช้างทูน

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน | วันที่จัดโครงการ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564


มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน หรือจัดงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งป่าไม้ และสัตว์ป่า

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก