saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

โครงการ Science lab แลปของเด็กช่างทํา By เคมี 62 RBRU

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


การเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วันที่จัดโครงการ 21 ก.ย. 2564 - 2 ต.ค. 2564


การดำเนินกิจกรรม Science lab แลปของเด็กช่างทําBy เคมี62 RBRU ซึ่งในการจัดกิจกรรมที่นี้มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ The Skin ดูแลแคร์ผิว 3D PUM PUM เคมีง่ายๆ By. ตตฟฟอ คุณขอมา หม่องจัดให้ และD.I.Y. เทียนหอมด้วยมือเรา โดยโครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนที่สนใจทั่วประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และเป็นการเรียนรู้ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ จากการดำเนินโครงการกิจกรรม Science lab แลปของเด็กช่างทําBy เคมี62 RBRU จัดทุกวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2564 มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีด้าน วิทยาศาสตร์ที่ดีแก่นักเรียน 2.นักเรียนได้รู้จักการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 3.นักเรียนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมและถ่ายทอดการเรียนรู้ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ ออนไลน์สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งในด้านเป้าหมายเชิงคุณภาพของ โครงการผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรรมร้อยละ 90.8 พร้อมทั้งนักศึกษาสามารถ บูรณาการสามารถจัดกิจกรรมได้ในระดับดีมาก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ ดียิ่งขึ้น ด้านเป้าหมายเชิงปริมาณมีผู้เข้ามาติดตามและกดไลค์แฟนเพจจำนวน 340 คน พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมชม ถ่ายทอดสดทั้ง 5 กิจกรรมเข้าชมสูงสุดคือ 49 คน และเฉลี่ยทั้ง 5 กิจกรรม คือ 37 คน พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมทุกกิจกรรม จำนวน 30 คน มีแชร์การถ่ายทอดสดมากกว่า 20 ครั้ง และผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติ ที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่าร้อยละ 60 และเป้าหมายเชิงเวลาคือระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง 25 กันยายน 2564 แต่เนื่องจากมีกิจกรรมทางภาควิชาและเหตุขัดข้องจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมสุดท้ายเป็นวันที่ 2 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบประเมินหลังเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม สามารถ สรุปแต่ละด้าน ดังนี้ด้านภาพรวมกิจกรรมร้อยละ 90.8 ด้านเนื้อหาร้อยละ 89.73 ด้านวิทยากรร้อยละ 88.54 ด้านสถานที่ ร้อยละ89.9ด้านความรู้ก่อนร้อยละ75.2ด้านความรู้หลังร้อยละ89.3อีกทั้งช่วงอายุของผู้ที่เข้า ร่วมกิจกรรมมากที่สุดอยู่ระหว่าง16-18 ปี และโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือ โรงเรียนเขาสมิง วิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ตามลำดับ งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงนี้ทั้งหมด คือ 15,766 บาทถ้วน สิ่งที่ต้องปรับปรุงในโครงการ คือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตในบางกิจกรรมยังไม่เสถียร บางช่วงของกิจกรรมเสียงขาดหาย มีการกระตุกเป็นระยะ ๆ การจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์มีระยะเวลาไม่ควรเว้นห่างเกินไป ระยะเวลาในการถ่ายทอดสดแต่ละ กิจกรรมนานเกินไป ทำให้น่าเบื่อได้ แนวทางนําไปใช้ในอนาคต และเปลี่ยนการจัดกิจกรรมผ่านการ ถ่ายทอดสดเป็นการจัดกิจกรรมผ่าน Google Meet เพราะ ช่วงระยะเวลาการทดลอง จะทำให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กับพิธีกรที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ ณ ขณะนั้น และขอความร่วมมือกับทางโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ