saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

แผนงานวิจัยเรื่อง การยกระดับศักยภาพการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา : ชุมชนบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ
วิจัยและนวัตกรรม
การเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วันที่จัดโครงการ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564


มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและทำงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งชีววิทยา จุลชีววิทยา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และนิเวศวิทยา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก