saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มิติทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (รายงานเล่มสรุปปีงบประมาณ 2564) เช่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยนางรม โครงการชุมชนจัดการตนเอง ฟื้นฟู รักษา พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เป็นต้น

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ
วิจัยและนวัตกรรม
การเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วันที่จัดโครงการ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564


มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับระบบนิเวศ (เน้นพันธุ์พืชป่าและพันธุ์สัตว์ป่า) ทั้งในชุมชนท้องถิ่นหรือระดับชาติ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก