saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T : ตำบลหนองบัว

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ | วันที่จัดโครงการ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564


มหาวิทยาลัยมีโครงการการบริหารจัดการพื้นที่เกี่ยวกับการเกษตร และการท่องเที่ยว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก