saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดกรองภาพช้างป่า โครงการ พัชรสุธาคชานุรักษ์

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


วิจัยและนวัตกรรม
การเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | วันที่จัดโครงการ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2565


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมูลนิธิพชรสุธาคชานุรักษ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และภาคประชาชนได้ร่วมมือกันเปิดเวทีรับฟังปัญหาช้างป่าในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง สระแก้ว ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาช้างป่าบุกรุกทำลายชีวิตและทรัพย์สิน มรรพ. ได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยวิเคราะห์ตรวจจับช้างจากกล้องวิดีโอโดยใช้ชื่อว่า Ai-YARA มีความแม่นยำในการวิเคราะห์กว่าร้อยละ 90 และสามารถแจ้งเตือนการบุกรุกของช้างป่าโดยอัตโนมัติผ่าน Application “คชานุรักษ์ (Kajanurak)” ก่อนที่ช้างป่าจะเข้ามาสร้างความเสียหายในพื้นที่ ทั้งยังได้ร่วมอบรมอาสาสมัครผลักดันช้าง เบื้องต้นได้ทดลองใช้ในพื้นที่นำรองได้แก่ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี และ ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาช้างป่าสูงสุด พบว่าระบบดังกล่าวช่วยลดปัญหาการเสียชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากช้างป่าอย่างได้ผล ความร่วมมือดังกล่าวนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2564 ปัจจุบันยังคงพัฒนาระบบ และขยายพื้นที่การใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 1 : ขจัดความยากจน
    SDG 2 : ขจัดความหิวโหย
    SDG 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
    SDG 16 : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
    SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน