saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


การเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่และบริการ | วันที่จัดโครงการ 1 ม.ค. 2564 - 1 ม.ค. 2564


สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสนามกีฬาซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ได้แก่ งานอาคารสถานที่และบริการ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ 1. สนามกีฬาศักดิเดชน์ ประกอบด้วยสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าจริงและสนามกรีฑาขนาดมาตรฐานแบบยางสังเคราะห์ ทั้งประเภทลู่ จำนวน 9 ช่องวิ่ง และประเภทลาน พร้อมด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มีอัฒจันทร์ขนาดใหญ่ล้อมรอบ3,000 ที่นั่ง ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนักกีฬาจำนวน 4 ห้อง และห้องอเนกประสงค์อื่น ๆ ประกอบอาคาร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน 2. โรงยิมอาคารปฏิบัติการพลศึกษา (โรงยิมปิด)เป็นอาคารกีฬาอเนกประสงค์มาตรฐาน ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาในร่มประเภทต่าง ๆและใช้ในการจัดการแข่งขันเป็นพื้นไม้ปาร์เก้ 3. โรงยิมอเนกประสงค์ (โรงยิมเปิด)เป็นอาคารกีฬาอเนกประสงค์มาตรฐาน สามารถดัดแปลงได้สนามหลายชนิดกีฬา 4. ห้องบริการการออกกำลังกายฟิตเนส (RBRU FITNESS CENTER) จำนวน 2 ห้องเป็นศูนย์ออกกำลังกาย ของรำไพพรรณี (RBRU FITNESS CENTER) ตั้งอยู่ที่บริเวณใต้สนามกีฬา ศักดิเดชน์เป็นห้องปฏิบัติการฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วยพื้นที่และอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ รวมถึงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน 5. สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด1 สนาม เป็นสนามขนาดมาตรฐานที่ใช้รองรับในการออกกำลังกาย และการจัดการแข่งขัน 6. สนามกีฬาเปตอง จำนวน 12 สนามใช้ในการออกกำลังกาย และใช้ในการจัดการแข่งขันที่มีมาตรฐาน 7. สระว่ายน้ำ (กำลังดำเนินการก็สร้างเสร็จสิ้นภายใน ปี 2565) การบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสนามกีฬาต่าง ๆ เป็นการบริการให้กับ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถึงการบริการให้กับบุคคลภายนอก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการของสนามกีฬาต่าง ๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ