saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ | วันที่จัดโครงการ 1 ม.ค. 2564 - 1 ม.ค. 2564


ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) ดูแลการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 60,000 อัตรา การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ - การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) - การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) - การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) - การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) รวมถึงการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จำนวน 15 ตำบล ในจังหวัดจันทบุรี บริหารจัดการโครงการโดยมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ในพื้นที่ จำนวน 300 อัตรา การพัฒนาอาชีพในชุมชน การยกระดับการท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ทำงานในตำบลเป้าหมาย 15 ตำบล ดังนี้ - ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (กองพัฒนานักศึกษา) - ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (กองพัฒนานักศึกษา) - ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (สำนักบริการวิชาการ) - ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) - ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน) - ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (คณะนิติศาสตร์) - ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (คณะวิทยาการจัดการ) - ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (คณะครุศาสตร์) - ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (คณะพยาบาลศาสตร์) - ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) - ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) - ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) - ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) - ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) - ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (คณะนิเทศศาสตร์) - ทำงานพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี(หน่วยงาน กพร.) ทำงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี (สำนักบริการวิชาการ)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ