saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ กับหน่วยงานสาธารณสุข

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ
วิจัยและนวัตกรรม
การเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์ | วันที่จัดโครงการ 9 พ.ย. 3104 - 11 ก.ย. 3112


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จันทบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้า ในจังหวัดจันทบุรี รวมถึงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จังหวัดสระแก้ว ในการผลิตนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รวมถึง การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการด้านสุขภาพด้านต่างๆ แก่ชุมชนในท้องถิ่น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี