saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

ห้องปฏิบัติการบริการวิเคราะห์ดิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ
การเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | วันที่จัดโครงการ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564


มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน หรือจัดงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินที่มีมาตรฐาน (ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา) ภายใต้การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก