saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ
วิจัยและนวัตกรรม
การเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : คณะครุศาสตร์ | วันที่จัดโครงการ 7 ธ.ค. 2565 - 7 ธ.ค. 2565


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดำเนินการจัดโครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 และโรงเรียนกองทุนการศึกษา 3. เพื่อเผยแพร่แนวทางการใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 และโรงเรียนกองทุนการศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ