saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

การให้บริการด้านสุขอนามัย

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์ | วันที่จัดโครงการ 1 มิ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดให้บริการห้องพยาบาลแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาผู้ที่เจ็บป่วยเบื้องต้น และบริการยาเฉพาะโรคปัจจุบันที่สามารถรักษาได้ด้วยยาสามัญประจำบ้าน และให้การปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเบื้องต้นทั้งในและนอกสถานที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล เพื่อป้องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่ ทั้งนี้เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 1 : ขจัดความยากจน