saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

การให้บริการรถรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง | วันที่จัดโครงการ 1 มิ.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคคลากร และผู้ปกครอง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยและไม่มีพาหนะ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.00 น. รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 1 : ขจัดความยากจน