saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

กิจกรรมช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่มีรายได้น้อย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา | วันที่จัดโครงการ 1 มิ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น ด้านสุขอนามัย, พื้นที่สำหรับออกกำลังกาย, รถรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย, ห้องสมุด และที่พัก เป็นต้น เพื่อเป็นสวัสดิการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 1 : ขจัดความยากจน