saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

กิจกรรมช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่มีรายได้น้อย ด้านปัจจัยในการดำรงชีวิต

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา | วันที่จัดโครงการ 1 มิ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่มีรายได้น้อย ด้านปัจจัยในการดำรงชีวิตด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท มูลนิธิ และบุคคลทั่วไป ให้กับนักศึกษากลุ่มที่มีรายได้ครัวเรือนต่ำ มีความขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์รับการฉีดวัคซีน Covid-19

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 1 : ขจัดความยากจน