saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

รายงานข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุน ประจำปี 2565

ขอบเขตเป้าหมายโครงการ


นโยบายและการบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา | วันที่จัดโครงการ 1 มิ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566


สำหรับนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มรายได้ครัวเรือนต่ำสุด มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 เพื่อที่จะได้สำเร็จการศึกษาตามแผนที่วางไว้ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2565 และได้จัดทำข้อมูลแผนภูมิแสดงสัดส่วนการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่แนบ

Related SDGs :
    SDG 1 : ขจัดความยากจน