saraban@rbru.ac.th 039-319111 ต่อ 0

กรณีศึกษา | RBRU SDGs

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งมั่นพัฒนา สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน บนฐานการพัฒนา ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ
ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการมีส่วนร่วมสู่ท้องถิ่น

RBRU SDGs : รายงานประจำปี (.pdf) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (.pdf)
# Year 2023 | RBRU SDGs Goals

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งเน้น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ด้าน เพื่อตอบรับ เป้าหมายที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 14 , 15 , 16 , 17